fbpx
0

Privacy-Statement

Privacy Statement

Met behulp van de website WWW.CHINAEXPRESS.NL (hierna: (‘Website’) biedt China Express de mogelijkheid Bestellingen door te geven aan China Express Groningen en informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende China Express assortiment. China Express staat ingeschreven bij de K.v.K Groningen onder nummer:02048212 enaangemeld bij de Belastingdienst met B.T.W nummer:NL108707155B01

In deze Privacyverklaring informeert China Express je over het gebruik van jouw persoonsgegevens op de Website en de wijze waarop de persoonsgegevens en de privacy in het algemeen wordt beschermd.

Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden. Woorden die in deze Privacyverklaring met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis beschreven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. Indien je gebruik maakt van de Website stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de opslag, verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens volgens deze Privacy Statement.

1.Verantwoordelijke

Ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens is China Express Groningen, gevestigd te (9718 JN) Groningen aan de Kraneweg 119, de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.Welke persoonsgegevens verwerkt China Express?

2.1 Om via de Website een bestelling te kunnen plaatsen kan je je registreren en een account aan te maken. Je kan op de Website de volgende gegevens invullen:
a Naam
b Adres en Woonplaats
c E-mailadres
d Telefoonnummer

3.Voor welk doel verwerkt China Express de persoonsgegevens?

3.1 China Express verwerkt en gebruikt je persoonsgegevens onder artikel 2.1 uitsluitend voor de volgende doeleinden:
● toegangscontrole tot de Website;
● doorgifte aan de China Express Groningen met wie je een Overeenkomst aangaat en/of aan wie je een verzoek tot informatie richt en verstrekking van informatie over je Bestelling en de uitvoering van de Overeenkomst;
● nadere statistische en analytische doeleinden
● verstrekking van informatie (via mobiele berichtgeving zoals sms, mms telefoon en/of e-mail) over producten en diensten
● het via elektronische weg verzenden van verzoeken om mee te werken aan enquêtes ter verbetering van onze dienstverlening
3.2 Geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen eveneens door China Express worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet te herleiden naar de gebruikers.
3.3 Ter verwerking van de bestelling kunnen je Persoonsgegevens, al dan niet kortstondig, doorgegeven worden aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden als omschreven in deze Privacy Statement waaronder data verwerkinsgcentra, It Service Providers en derden die creditcard of andere door jou gekozen betalingsmogelijkheden aan ons faciliteren.
3.4 Je persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4.Verstrekking persoonsgegevens aan derden

4.1 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 verstrekt China Express je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.
4.2 China Express kan voor het verwerken van je persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht van China Express zullen optreden. Met deze bewerker sluit China Express een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring na te leven.

5.Beveiligingsmaatregelen

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens en je wachtwoord legt China Express passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
5.2 Ofschoon China Express ter bescherming van je persoonsgegevens en je wachtwoord de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan dat derden (waaronder andere gebruikers) geen misbruik zullen maken van je persoonsgegeven dan wel niet anderszins je persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de Website en het geheimhouden ban je wachtwoord is volledig voor je eigen risico.

6.Inzagerecht en verwijdering

6.1 Je bent gerechtigd om inzage te krijgen in je persoonsgegevens en zo nodig kan je je persoonsgegevens of volledig account laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al je andere vragen over deze Privacy Statement kun je contact opnemen, met China Express via onze website of :
China Express
Kraneweg 119
9718 JN Groningen
info@chinaexpress.nl

7.Wijziging zeggenschap / Overdracht

7.1 In geval de zeggenschap binnen China Express aanmerkelijk wijzigt zoals bij een aandelenoverdracht, fusie, verkoop, joint venture of anderszins, behoudt China Express zich het recht voor om de verwerkte persoonsgegevens als onderdeel van de overdracht van onderneming c.q. zeggenschap , mee over te dragen aan een derde.

8.Overeenkomst
8.1 1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.chinaexpress.nl accepteert u het aanbod van China Express Groningen welke in uw postcode gebied levert of als u voor de optie “Afhaal” heeft gekozen en gaat u een overeenkomst aan met China Express. China Express zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot China Express. De contactgegevens van de China Express vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen.

9.Levering
9.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per postcode staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.
9.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 10 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op www.chinaexpress.nl.
9.4 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.
9.5 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
9.6 Een “Refund” of “Cancellation” van een bestelling is alleen mogelijk in overleg met de leidinggevende van China Express.

10.Wijzigingen

10.1 Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. China Express adviseert je regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in December 2019.